Centar za podršku

Pravila Igre

Poslednje ažuriranje: 05/02/2024
Kompletne Pravila Igre

PRAVILA O PRIREĐIVANJU IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilima uređuje se priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije i ona sadrže odredbe o priređivanju igara, uslovima za učešće u igri, fondu dobitaka, obaveštavanju igrača o pravilima igara, odgovornosti priređivača, uslovima i postupku registracije igrača, načinu korišćenja korisničkog računa, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Ovim Pravilima o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Pravila) utvrđuju se i regulišu ugovorni odnosi između "N1 GAMES RS" d.o.o., sa sedištem na adresi Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija br. 9, PIB 111983807, kao priređivača igre (u daljem tekstu: priređivač) i fizičkog lica registrovanog kao učesnika u igrama (u daljem tekstu: učesnik).

Član 2.

Ugovorni odnosi između priređivača i učesnika stupaju na snagu zaključenjem registracije kroz koju učesnik prihvata ova Pravila. Ovaj ugovorni odnos zaključuje se na neodređeno vreme i svaka ugovorna strana ga može otkazati.

Ova pravila obavezuju priređivača i učesnika i oni su dužni da ih se u potpunosti pridržavaju.

Član 3.

Ova Pravila, zakonski i podzakonski propisi kojima se uređuje područje igara na sreću, čine celokupni pravni okvir za priređivanje i učestvovanje u posebnim igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije. Priređivač se obavezuje da u priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije obezbedi sprovođenje svih pravila društvene odgovornosti i odgovorne igre u skladu sa zakonom, posebno u delu zaštite maloletnika, prevencije bolesti zavisnosti kod učesnika u igri, zaštite podataka o ličnosti učesnika, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

II DEFINICIJE POJMOVA

Član 4.

Priređivač: Organizator igara na sreću putem sredstava elektronske komunikacije.

Igrač/Učesnik: Fizičko lice koje, nakon procedurom propisane prijave, učestvuje u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Sredstvo elektronske komunikacije: personalni računar (fiksni ili prenosivi), mobilni uređaj (telefon, tablet računar i sl.) i drugi uređaji koji omogućavaju elektronsku komunikaciju igrača sa ponuđenim igrama na sreću priređivača.

Internet sajt priređivača: Odnosi se na sve programe, fajlove, podatke ili na druge sadržaje na www.primobet.com (“Sajt”) odnosno sadržaje vezane za druge Sajtove koje priređivač naknadno objavi sa istom namerom, koji su dizajnirani za pomoć Igračima pri izvršavanju nekog zadatka odnosno omogućavaju Igraču da učestvuje u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.

Korisnički nalog: Korisnički nalog je lični elektronski nalog otvoren od strane fizičkog lica (“Korisnik”) na aplikaciji priređivača koji korisniku omogućava učešće u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, i kome je pristup zaštićen korisničkim imenom i lozinkom korisnika.

Sesija: Skup aktivnosti i komunikacija koje se izvršavaju između autorizovanog igrača i sistema za igru u vremenskom intervalu između prijavljivanja igrača sistemu i njegovog odjavljivanja.

Korisničko ime: je ime korisničkog naloga i predstavlja jedinstvenu kombinaciju slova i brojeva pod kojim se korisnik evidentira u sistemu i zajedno sa lozinkom koristi se za pristup sistemu za igru.

Softver: Skup instrukcija, programa i procedura koje se upućuju procesoru računara, na osnovu kojih on izvršava specifične operacije.

Lozinka: je kombinacija brojeva i slova poznata samo korisniku i predstavlja potvrdu identiteta korisnika prilikom pristupa i korišćenja sistema priređivanja, koje je korisnik izabrao prilikom registrovanja na Sajt.

Korisnički račun kao račun za igranje: jeste jedinstveni virtuelni račun korisnika dodeljen od strane priređivača u centralnom sistemu priređivanja. Unutar virtuelnog računa evidentiraju se sve finansijske transakcije i transakcije igara.

Bonusi: predstavljaju sredstva za promociju igara koje dodeljuje priređivač na bonus račun korisnika.

Bonus račun: je račun koji ima svaki igrač na sajtu i na koji mu se akumulira bonus novac učešćem u raznim marketinškim ili bonus aktivnostima priređivača. Bonus novac se može koristiti jedino u skladu sa uslovima korišćenja određenih od strane priređivača.

Bonus kod: je kod (šifra) koji igrač može da iskoristi kako bi ostvario pogodnosti tokom trajanja bonus kampanje priređivača. Korišćenje bonus koda, na za to predviđenom mestu, obavezuje igrača da prihvata uslove korišćenja određene od strane priređivača.

III REGISTRACIJA UČESNIKA

Član 5.

Za registraciju i igranje putem sredstava elektronske komunikacije, Igrač se mora registrovati, mora biti punoletan i imati JMBG i važeću e-mail adresu.

Priređivač ima pravo da u svakom trenutku zahteva dokaz o godištu igrača, kao i da proveri dobijene informacije u bilo kom trenutku. Nalog može biti blokiran u slučaju da dokazi nisu poslati priređivaču blagovremeno ili ako se poslati dokazi smatraju nedozvoljavajućim.

Saglasno čl. 6. i čl. 33. ovih pravila, smatra se da je učesnik koji se registruje zaključio ugovor po pristupu za učešće u svim vrstama igara kod priređivača, čime je prihvatio ova pravila, na osnovu čega je za njega nastala ugovorna obaveza.

Prilikom procesa registracije naloga u sistemu priređivača učesnik će obeležiti polje pored “Pročitao/la sam i prihvatam važeće propise o privatnosti“ čime daje saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka u svrhu izvršenja obaveza priređivača određenih zakonom, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

Proces registracije

Član 6.

Registracija učesnika je proces preuzimanja i čuvanja podataka o Učesniku na osnovu ugovora sklopljenog putem internet stranice priređivača. Učesnik je u postupku registracije obavezan da istinito i tačno popuni sledeće podatke u sledeća dve faze:

Faza 1:

Podaci za kreiranje naloga: Tokom postupka registracije Korisnik je dužan tačno popuniti zadati obrazac za registraciju sa podacima koje potražuje priređivač: E-mail adresa; lozinka, čekira polje za potvrdu starosti i Uslove i odredbe korišćenja, Ime, Prezime, JMBG, država, adresa, datum rođenja i broj kontakt telefona, da prihvati ova Pravila i važeće propise o privatnosti tako što će obeležiti polje pored “Pročitao/la sam i prihvatam Pravila o priređivanju igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije i važeće propise o privatnosti“, kao i da obeleži polje da nije politički izložena osoba („PEP“). Ukoliko je politički izložena osoba Korisnik je u obavezi je da popuni i Izjavu o statusu funkcionera koja će mu biti prosleđena mailom. Po potvrđivanju popune ovih podataka, učesniku se šalje e-mail radi potvrđivanja njegovog naloga na adresu e-pošte koju je naznačio u obrascu za registraciju.

Faza 2:

Da bi aktivirao svoj Korisnički nalog, od Učesnika će se tražiti da pristupi linku dostavljenom putem e-pošte. Nakon što se izvrši validacija e-pošte, korisničko ime i lozinka se mogu koristiti za prijavu na web stranici. Učesnik neće moći da pristupi Korisničkom nalogu, izvršava depozite ili prima bonuse pre aktiviranja naloga.

U svakom trenutku, Priređivač može tražiti od Učesnika da dostavi lične podatke i dokumente (kao što su kopija lične karte ili pasoša, dokaz o adresi prebivališta ili boravišta, lični identifikacioni broj, e-adresa,kopija kreditne kartice sa skrivenim detaljima) kako bi ispoštovao svoje obaveze iz važećih Zakona.

Učesnik se slaže da pruži samo istinite, potpune i autentične informacije i dodatno se slaže da ažurira ove informacije po potrebi da bi ih održao istinitima, potpunima i autentičnima.

Ukoliko se ispostavi da prethodno pomenuti uslovi za registraciju nisu ispunjeni ili se ne mogu ispuniti, ili da date informacije nisu ili više nisu tačne/istinite/kompletne/aktualizovane, priređivač zadržava pravo da odbije da otvori, kao i da zatvori nalog Igrača.

Maloletnim licima nije dozvoljeno učešće u posebnim igrama na sreću preko interneta i samo fizička lica starija od 18 godina mogu kreirati lični nalog na Sajtu priređivača.

Član 7.

Najstrože je zabranjeno otvaranje višestrukih naloga od strane jednog učesnika. Priređivač zadržava pravo da u slučaju identifikovanja takvih naloga ugasi sporne naloge i poništi sve igre i transakcije sa tih naloga.

Član 8.

Registracijom korisničkog naloga, smatraće se da je korisnik prihatio ova Pravila, te da je u celosti i bezuslovno prihvatio: sve uslove za učestvovanje u igri na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, mere zaštite privatnosti učesnika koje primenjuje priređivač, pravo priređivača da poništi pojedine transakcije ili obustavi korisnički nalog u slučaju da utvrdi da učesnik krši ova Pravila, pravo priređivača da u cilju sprečavanja svake prevare, pranja novca ili drugog sličnog nedopuštenog ponašanja skuplja, obrađuje i registruje u svojim bazama podataka sve informacije u vezi sa načinom igre, ličnim podacima i sredstvima na korisničkom računu učesnika.

IV UPRAVLJANJE KORISNIČKIM NALOGOM

Pristup i korišćenje korisničkog naloga

Član 9.

Korisnik pristupa svom nalogu, unosom ispravne email adrese i lozinke koja je poznata samo njemu. Učesnik je dužan čuvati svoje korisničko ime i lozinku i sam snosi odgovornost za materijalne i nematerijalne posledice raspolaganja korisničkim nalogom kao i za njegovu zloupotrebu od strane neovlašćenih osoba. Učesnik prihvata i garantuje da će koristiti interaktivni igrački sistem priređivača u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, kao i da neće uplaćivati sredstva stečena nelegalnim aktivnostima, odnosno vršiti transakcije za koje nije ovlašćen.

Igrač preuzima na sebe obavezu da odmah obavesti priređivača na zvaničnu kontakt email adresu u slučaju bilo kakve neautorizovane upotrebe lozinke ili u slučaju bilo kakvog drugog narušavanja bezbednosti.

U slučaju da podaci registrovani na nalogu u bazi podataka priređivača nisu tačni, priređivač zadržava pravo da poništi sve tekuće igre, blokira ili zatvori nalog i obustavi sva plaćanja u očekivanju ishoda predviđene istrage i utvrđivanja eventualno nastale štete. Uz sve to, priređivač zadržava pravo da zadrži sredstva koja su uplaćena na nalogu Igrača na ime štete koju priređivač pretrpi usled kršenja ovog pravila.

Nakon registracije, igraču se automatski i bez naknade otvara korisnički račun preko koga se odvijaju sve novčane transakcije.

Stanje računa korisničkog naloga

Član 10.

Igraču su u svakom trenutku dostupne sve informacije o transakcijama na njegovom računu za poslednja tri meseca. Ranije transakcije ne starije od pet godina su dostupne na zahtev igrača i dostavljaju mu se u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva korisničkoj podršci. Učesnik putem svog korisničkog naloga obavlja aktivnosti vezane za zahteve uplate, isplate novčanih sredstava na račun korisničkog naloga.

Uplata na Korisnički račun

Član 11.

Korišćenje Naloga od strane Igrača je ograničeno isključivo na njegovo učešće u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije dostupno na Sajtu Priređivača i isključuje bilo kakvu drugu upotrebu, posebno upotrebu istog kao bankovnog računa.

Novčana sredstva u svrhu igre učesnik može uplatiti na korisnički račun: gotovinski, podržanim platnim karticama i putem standardne ili internet bankovne uplate. Uplaćenim sredstvima učesnik raspolaže nakon što se zabeleže na korisničkom računu učesnika. Prilikom uplate sredstava na korisnički račun priređivač ne naplaćuje naknade. Pri uplati podržanim bankovnim karticama priređivač ne prikuplja podatke o karticama već samo evidentira izvršene i neizvršene transakcije tipom kartice i iznosom uplate.

Priređivač zadržava pravo da traži bilo koje informacije ili dokumenta za koje smatra da su neophodni kako bi se proverile uplate i isplate novca.

Kada se zahtev Igrača jednom proveri, uplate realizovane kreditnom karticom ili nekim drugim načinom plaćanja će odmah biti izvršene, ukoliko ne bude bilo nekih tehničkih problema.

Uplata igre sa korisničkog računa i Isplata dobitka na Korisnički račun

Član 12.

Učesnik može uplatiti samo sredstva koja ima na svom Korisničkom računu. Potvrdom uplate igre, učesnik automatski učestvuje u igri. Svaka uplata je zabeležena kao finansijska transakcija, koja umanjuje stanje računa korisničkog naloga učesnika, a jednom izvršena uplata igre ne može se poništiti.

Svaki dobitak aplikacija evidentira na korisničkom računu učesnika. Priređivač ne naplaćuje naknadu prilikom isplate dobitka na korisnički račun učesnika. Priređivač zadržava pravo ispravke finansijske transakcije isplaćenog dobitka na korisnički račun učesnika ukoliko je isplata izvršena zbog tehničke greške ili pogrešno evidentiranog rezultata, te potom izvrši povrat pogrešno evidentiranih sredstava.

Isplata sa korisničkog računa

Član 13.

Sa računa korisničkog naloga učesnika mogu se isplatiti samo sredstva koja su raspoloživa za isplatu. U sredstva raspoloziva za isplatu evidentiraju se dobici, a isplata se obavlja na zahtev učesnika sa njegovog korisničkog naloga na tekući račun učesnika.

Igrač ne može zahtevati više od 3 isplate sa korisničkog naloga u toku 24 časa.

Ukoliko učesnik želi da mu se sredstva sa korisničkog naloga isplate na lični tekući račun, dužan je da pre podnošenja zahteva za isplatu u polju za registraciju na svom korisničkom nalogu unese tačan broj tekućeg računa na koji želi da mu se izvrši isplata. Učesnici su dužni da u polju za registraciju unesu isključivo broj svog tekućeg računa, odnosno zabranjeno je unošenje tuđih brojeva tekućih računa.

Učesnik je dužan da na zahtev priređivača dostavi dokaz o vlasništvu tekućeg računa, a priređivač je ovlašćen da i na drugi način izvrši proveru poklapanja tekućeg računa i identiteta učesnika.

U slučaju neispunjenja obaveze učesnika iz prethodnog stava ovog člana, priređivač ima pravo da odbije takav zahtev za prenos sredstava.

Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju greške učesnika prilikom unošenja broja tekućeg računa, ili usled greške za koju je odgovorna banka preko koje se vrši prenos sredstava.

Učesnik može menjati tekući račun tokom važenja njegovog korisničkog naloga, ali će se isplata vršiti uvek na račun koji je naveden u polju za registraciju prilikom podnošenja zahteva za isplatu. Učesnik može imati svakog trenutka samo jedan aktivan tekući račun na koji će se vršiti prenos sredstava. Više igrača ne mogu koristiti jedan isti tekući račun.

Od trenutka podnošenja zahteva učesnika za isplatu na njegov tekući račun, zahtevana sredstva za isplatu se rezervišu na korisničkom računu učesnika, i tim sredstvima učesnik ne može raspolagati do trenutka izvršenja prenosa sredstava na njegov tekući račun. Prenos sredstava sa virtuelnog računa na tekući račun učesnika se izvršava trenutkom potvrde banke da je izvršen prenos sredstava.

Period rezervacije sredstava učesnika opisan u prethodnom stavu, odnosno period prenosa sredstava od podnošenja zahteva učesnika do realizacije prenosa na njegov tekući račun, zavisi isključivo od banke preko koje se vrši prenos sredstava i priređivač ne snosi bilo kakvu odgovornost za dužinu trajanja prenosa sredstava.

Podaci o tekućem računu učesnika služe isključivo za isplatu sredstava od dobitaka. Priređivač nema nikakvu mogućnost raspolaganja sredstvima na tekućem računu igrača.

Korisnički nalog

Član 14.

Priređivač će u aplikaciji pružiti učesniku pregled korisničkog naloga kroz forme: Detalji o korisniku (lični podaci), limiti, forma za podešavanja ograničenja i samoisključenja.

Priređivač će prilikom svake promene podataka učesniku poslati e-mail sa obaveštenjem o evidentiranoj promeni i linkom za aktivaciju promene ukoliko je potrebno.

Učesnik je odgovoran za sve transakcije ostvarene preko svog naloga i svaka osoba koja se predstavi na interaktivnim komunikacijskim kanalima unošenjem ispravnog korisničkog imena i lozinke smatra se verodostojnom, a sve novčane transakcije koje su obavljene na taj način Priređivač će smatrati valjanim i neće prihvatiti zahteve za poništenje transakcija ni pod kojim uslovima.

Korisnički podaci

Član 15.

Korisnički podaci obuhvataju lične podatke učesnika i podatke za učešće u igri navedene prilikom registracije ili njihove naknadne izmene. U slučaju izmene korisničkih podataka učesnik je dužan bez odlaganja obavestiti priređivača koristeći aplikaciju priređivača. U suprotnom odgovara za sve propuste ili nastalu štetu koja je nastala usled neobaveštenosti priređivača. U slučaju da je učesnik zaboravio lozinku i zatraži promenu iste priređivač će poslati email sa linkom za unos nove lozinke.

Priređivač zadražava pravo da od Igrača zahteva da promeni svoju lozinku ukoliko smatra da više nije dovoljno sigurna.

Priređivač ne prihvata bilo kakvu odgovornost za bilo kakakv gubitak ili štetu koju Igrač pretrpi kao rezultat neautorizovane upotrebe njegovih podataka od strane trećeg lica, čak i bez Igračevog znanja.

Lična ograničenja korisnika-Samoisključenje

Član 16.

Priređivač će na aplikaciji omogućiti formu učesniku, kojom može pokrenuti postupak ličnog ograničenja igre, limitiranje pri uplati depozita na ponuđenom vremenskom nivou i/ili isključenja iz igre na određeni vremenski period ili trajno.

Po isteku vremenskog perioda ličnog ograničenja, koje je postavio učesnik, isto se nastavlja i za sledeći period u istom trajanju, ukoliko ga učesnik ne promeni ili ukloni.

Samoisključenje nastupa ukoliko učesnik uputi zahtev Priređivaču i popuni zahtevane forme. Za vreme trajanja samoisključenja učesnik će moći ograničeno upravljati svojim korisničkim nalogom, odnosno neće imati mogućnost uplate igara. Dobici iz igara uplaćeni pre, a ostvareni za vreme trajanja samoisključenja biće zabeleženi na korisničkom nalogu učesnika.

Treće lice može zahtevati gašenje računa igrača, usled relevantnih razloga, uz slanje zahteva odgovornom licu. Odgovorno lice donosi odluku o kojoj će treće lice, i lice koje je registrovano na korisničkom nalogu biti obavešteno.

Dozvoljeni iznos uplate za igre predstavlja najviši mogući ukupan iznos svih uplaćenih igara u zadatom vremenskom periodu.

Dozvoljeni iznos gubitka predstavlja najviši mogući ukupni iznos gubitka koji učesnik može pretrpeti u određenom vremenskom periodu.

Istorija transakcija

Član 17.

Priređivač omogućava učesniku pregled istorije transakcija sa iznosima uplata, isplata i dobitaka. Odabirom statusa ili vremenskog perioda na aplikaciji priređivača učesnik ima mogućnost filtriranja podataka iz svoje istorije.

Odgovorno priređivanje

Član 18.

Priređivač se u okviru zakonskih propisa i svoje društvene odgovornosti za priređivanje igara, obavezuje da će sprovoditi mere i standarde zaštite učesnika od prekomernog igranja.

Samo punoletnim osobama dozvoljeno je učestvovanje u igrama na sreću. Učesniku su na raspolaganju forme za samoisključenje u odabranom vremenskom periodu ili trajno. Na internet stranicama priređivača dostupan je tekst o odgovornom priređivanju, saveti odeljenja za borbu protiv patološkog i preteranog kockanja u cilju smanjenja rizika od zavisnosti, procedure registrovanja i upisivanja na listu onih kojima je kockanje zabranjeno, kao i kontakti ustanova koje se bave lečenjem bolesti zavisnosti.

Maloletnim licima i svim zaposlenima kod priređivača, zabranjeno je otvaranje korisničkih naloga i učestvovanje u svim igrama iz ovih pravila.

Priređivač postupa društveno odgovorno u priređivanju igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, pri čemu naročito vodi računa o zaštiti maloletnika, prevenciji bolesti zavisnosti kod učesnika u igrama na sreću, zaštiti podataka o ličnosti učesnika i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Suspendovanje raspolaganja Korisničkim nalogom

Član 18.

Priređivač zadržava pravo da Učesniku privremeno ili trajno, bez prethodne najave, čak i u toku same igre, ograniči raspolaganje evidencionim nalogom, uskrati eventualni dobitak i sve njegove igre proglasi nevažečim u slučaju:

 • manipulacija ili prevara;
 • povrede odredbi ovih pravila odnosno pozitivnih zakonskih propisa,
 • ako Učesnik deluje umesto druge osobe,
 • ako Učesnik uplaćuje sredstva stečena preko kriminalnih odnosno nelegalnih aktivnosti,
 • ako Učesnik isplaćuje sredstva na transakcijske račune koje nije ovlašćen da koristi,
 • ako bi se ustanovilo da je Učesnik otvorio nekoliko korisničkih naloga suprotno odredbama ovih Pravila;
 • ako je Korisnički nalog neaktivan u kontinuitetu više od 12 meseci;
 • ako je učesniku zabranjeno da se kocka;
 • ako Priređivač posumnja na ili otkrije prevaru ili nelegalne aktivnosti počinjene od strane igrača ili pokušaj da se na nelegalan način koristi Sajt, Softver ili usluge igara na sreću, uključujući i upotrebu Igračevog naloga od strane nekog drugog Igrača ili korišćenje ukradenih kreditnih ili debitnih kartica.

Učesnik će putem mejla biti obavešten o obustavi ili zatvaranju svog naloga.

Priređivač zadržava pravo da:

 • obavesti nadležne organe, uključujući i organe vlasti o bilo kojim aktivnostima Učesnika koje su, ili za koje se sumnja da su ilegalne;
 • pokrene bilo koje pravne mere koje se traže ili koje su od koristi sa ciljem da se zaustavi prekršaj za koji je Učesnik okrivljen i da se ispravi šteta koju je Priređivač pretrpeo ili da se povrati bilo kakav dobitak koji je eventualno isplaćen Učesniku nakon toga ili upravo zbog prekršaja za koji je optužen.

Privremeno ograničavanje raspolaganjem ili potpuno obustavljanje raspolaganjem evidencionim nalogom Igrača će biti ukinuto ako i/ili kada prestanu postojati razlozi za njihovo uvođenje.

Zatvaranje korisničkog naloga

Član 20.

Zatvaranje korisničkog naloga je isključenje učesnika iz sistema priređivača. Zahtev za zatvaranje korisničkog naloga učesnik podnosi u formi definisanoj na sajtu priređivača bez navođenja razloga. Korisnički nalog se može zatvoriti tek po isteku roka za isplatu već uplaćenih igara. U postupku zatvaranja korisničkog naloga učesniku se isplaćuju sredstva za isplatu i uplaćena sredstva u skladu sa ovim Pravilima. Jednom zatvoren Korisnički nalog učesnik može ponovo otvoriti isključivo zahtevom kroz definisanu formu. Priređivač zadržava pravo zatvoriti korisnički nalog učesnika ukoliko isti ne ispunjava uslove propisane ovim Pravilima ili pravilima pojedinih igara, te drugim pozitivnim zakonskim propisima.

Prihvatanje i objava pravila

Član 21.

Učesnik prihvata ova Pravila na internet stranicama priređivača tokom postupka registracije. Prihvatanje ovih Pravila od strane učesnika zapisano je u okviru korisničkih podataka svakog registrovanog učesnika.

Davanjem saglasnosti na način opisan u članu 5. stav 4. Pravila učesnik daje pristanak za prikupljanje podataka iz čl.6. ovih Pravila i njihovu obradu u svrhu učestvovanja u igrama na sreću korišćenjem interaktivnih komunikacijskih kanala. Ukoliko učesnik ne prihvati ova Pravila isti odustaje od svoje registracije u sistemu priređivača. Priređivač se obavezuje da na svojim internet stranicama objavi svaku važeću verziju Pravila nakon izmene i dopune istih.

Ova pravila će biti istaknuta na internet stranici priređivača www.primobet.com, čime će postati javno objavljena i dostupna svim učesnicima igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije kod ovog priređivača.

V ZAŠTITA I SIGURNOST PODATAKA

Lični podaci

Član 22.

Priređivač se obavezuje da prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke o učesnicima i njihovim korisničkim nalozima isključivo u svrhu učestvovanja učesnika u igrama na sreću koje priređuje “N1 GAMES RS” d.o.o. Priređivač će čuvati ove podatke kao poslovnu tajnu, te postupati sa istim u skladu sa važećim zakonskim propisima, naročito u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), te ovim Pravilima. Priređivač će preduzimati trajne mere zaštite ličnih podataka od njihove zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih izmena ili pristupa. Na zahtev priređivača u svrhu provere identiteta ili punoletnosti učesnik je dužan dati na uvid lični identifikacioni dokument.

Priređivač zadržava pravo da otkrije lične informacije i podatke sa određenog korisničkog naloga ukoliko to zahteva zakon, državni organi, institucije ili drugi regulatorni organi.

Priređivač će preduzimati trajne mere zaštite ličnih podataka od njihove zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih izmena ili pristupa. Priređivač koristi mere bezbednosti kako bi zaštitio informacije koje daje Učesnik od neautorizovanog pristupa ili upotrebe.

Lozinka

Član 23.

Učesnik se obavezuje da čuva tajnost svoje lozinke jer je ona poznata isključivo i samo njemu, nepoznata je i nedostupna priređivaču, te učesnik sam snosi sav rizik njene eventualne zloupotrebe.

VI UČEŠĆE U IGRAMA

Opšte smernice

Član 24.

24.1 Informacija

Učešće u igrama je isključivo na daljinu i obavlja se preko Sajta upotrebom Igračevog korisničkog imena i lozinke.

Sajtu se može pristupiti svom kompjuterskom opremom, posebno PC računarom, mobilnim telefonom ili bilo kojim drugim aparatom sa Internet priključkom. Neke igre mogu tražiti učitavanje određenog softvera za igru.

Da bi se povezao na Sajt, Igrač razume i prihvata da mora da ima odgovarajuću hardversku i softversku opremu, kao i Internet priključak koji su kompatibilni sa uslovima pružanja usluga igara koje nudi Sajt.

24.2 Igre

Igrač učestvuje u igri tako što vrši uplatu sa korisničkog računa u vrednosti koja odgovara nekom od predloženih uloga. Igrač ima slobodan izbor uloga za svaku igru u okviru minimuma i maksimuma određenog od strane priređivača. Bilo koja uplata uloga se odmah evidentira kao finansijska transakcija koja umanjuje stanje na nalogu Igrača.

Ukoliko na Igračevom Nalogu nema dovoljno sredstava za izabrani ulog, Igrač neće moći da učestvuje u igri koju je izabrao.

Uz svaku igru koju je priređivač na svojoj internet stranici ponudio za igre iz ovih pravila stoji naziv te igre i pisano i zvučno obaveštenje koje učesnike upućuje na način igranja (početak igre, dešavanja u toku igre, kraj igre i dr.).

Način objavljivanja dobitka je takav da sama igra prikazuje da li je Igrač ostvario dobitak u novcu-kreditima i koliki je njegov iznos; bilo kakav dobitak će odmah biti evidentiran na Korisničkom nalogu.

Ukoliko sam Igrač prekine igru koja je u toku, odnosno pre nego se ona završi, gubi šansu za eventualni dobitak. Ukoliko se igra prekine pre kraja zbog tehničkih problema, Igrač mora odmah da kontaktira Korisnički Servis. Priređivač će analizirati tok igre i nastali tehnički problem, a zatim napisati tehnički izveštaj uzimajući u obzir primenljiva pravila igre. Tehnički izveštaj toka date igre će biti jedini dokaz koji će se uzeti u obzir za procenu gubitka ili dobitka.

Uputstva vezana za Igre koje nudi priređivač podležu posebnim odredbama i uslovima korišćenja koje možete pogledati u svakoj igri

24.3 Bonus

Priređivač propisuje uslove korišćenja pojedinih marketinških bonusa. Priređivač se obavezuje da će pre dodeljivanja bonusa tačno propisati uslove koje igrač mora da zadovolji kako bi ostvario pojedini marketinški bonus i iste će javno objaviti na svojoj internet stranici, društvenim mrežama ili na neki drugi prigodan način. Marketinški bonusi su limitirani tako da jedan igrač može dobiti samo jedan isti bonus. U slučaju da igrač dobije više bonusa na osnovu toga što suprotno ovim pravilima ima više otvorenih naloga, priređivač ima pravo da uskrati bonus Igraču i da zatvori sve naloge istog igrača.

Marketinški bonusi dobijeni od strane priređivača mogu se koristiti isključivo kao ulog za igre na sreću ponuđene na sajtu i ne mogu se isplatiti. Isplata dobitaka od bonusa se neće sprovoditi sve dok ih Igrač nije uložio barem onoliko puta koliko je navedeno u uslovima korišćenja konkretnih bonusa.

U slučaju bilo kakve zloupotrebe, priređivač zadržava pravo da okonča marketinške akcije i da uskrati marketinške bonuse pojedinim ili svim igračima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Veštačka inteligencija

Član 32.

Učesniku je strogo zabranjeno da koristi bilo koji oblik veštačke inteligencije u korišćenju registrovanog korisničkog naloga na interaktivnim komunikacijskim kanalima.

Poslovna tajna

Član 33.

Zaposleni su dužni da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu:

 1. o učesnicima (broju poseta, igračima, potrošenom ili dobijenom novcu i sl.);
 2. o finansijskom rezultatu poslovanja priređivača;
 3. o zaposlenima kod priređivača.

Podatke iz stava 1. ovog člana priređivač može saopštiti trećim licima samo na način određen zakonom.

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Član 34.

Priređivač će u skladu sa propisima i svojim internim aktima sprovoditi radnje, mere i postupke u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u delokrugu svog rada.

Učesnik je obavezan da pruži priređivaču saglasno članu 5. ovih pravila, tražene podatke radi vođenja propisane evidencije za transakcije (uplate i isplate), u iznosu utvrđenom u važećem Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sreću („Službeni glasnik RS“, broj 113/2017; 91/2019 i 153/2020).

Priređivač je obavezan da čuva tajnost podataka iz stava 2. ovog člana i iste ne sme da otkrije stranci ili trećem licu, osim na zahtev nadležnog državnog organa.

Zabrana za zaposlene kod priređivača

Član 35.

Zaposlenima kod priređivača, zabranjeno je učešće u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije koje priređivač priređuje.

Zaposleni koji ne poštuje odredbe ovog člana, čini povredu radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline, zbog čega mu može biti otkazan ugovor o radu.

Obaveze vezane za korišćenje Sajta

Član 36.

Time što učestvuje u igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije i koristi ovaj Sajt učesnik se obavezuje: da koristi ovaj Sajt i njegove usluge u svrhe koje odobravaju Pravila o priređivanju igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije; da ne kreira niti koristi lažni identitet na ovom sajtu; da ne širi lažne informacije ili nelegalna obaveštenja; da ne pokušava da neautorizovano pristupi Sajtu; da ne koristi Sajt u ilegalne svrhe ili na način koji bi mogao da naruši ugled priređivača (ili trećih lica); da ne reprodukuje sadržaj niti delove sadržaja Sajta ni na kom mediju bez dozvole priređivača; da poštuje sve poreske obaveze; da ne dozvoli trećem licu da koristi njegov nalog, niti da koristi metode plaćanja niti korisnički nalog trećeg lica ili drugog korisnika, čak ni uz saglasnost istog; da odgovori na bilo koji zahtev upućen od strane priređivača u vezi njegovog naloga i da prosledi priređivaču bilo koji dokument ili dokaz koji smatra da je koristan u vezi njegovog godišta, bankovnih detalja, realizovanih depozita itd.

Priređivač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke koji se mogu smatrati rezultatom ili posledicom korišćenja internet stranice priređivača ili njenog sadržaja, uključujući bez ograničenja kašnjenja ili prekide u radu, prekide komunikacijske mreže, svaku upotrebu ili zloupotrebu sajta ili njegovog sadržaja od strane neovlašćenih lica.

Na sve aspekte priređivanja igre na sreću internet klađenje koji nisu regulisani ovim Pravilima, primenjuju se odredbe Zakona o igrama na sreću, podzakonskih akata donetih na osnovu tog zakona i drugi pozitivni propisi.

Intelektualna svojina

Član 37.

Učesnik izjavljuje da je svestan toga da je Priređivač vlasnik ili korisnik prava na intelektualnu svojinu vezanih za sve zaštitne znakove, sva imena kompanije, simbole, komercijalne nazive, imena domena ili URL-a, logoe, fotografije, baze podataka, zvuk, video klipove, animaciju, sliku, tekst itd. ili bilo kojih drugih karakteristika, kao i softvera i igara predstavljenih na sajtu.

Linkovi

Član 38.

Moguće je da Sajt sadrži linkove sajtova ili Internet stranica trećih lica. Takvi sajtovi su dati isključivo radi učesnika i informisanosti. Priređivač ne daje nikakvu garanciju i ne prihvata nikakvu odgovornost za tekstove, linkove ili sadržaje sajtova trećih lica.

Korisnik pristupa takvim sajtovima na sopstveni rizik i prihvata i razume da ovi sajtovi mogu potpadati pod druge odredbe i uslove korišćenja i druge odredbe zaštite privatnosti od onih koje važe za ovaj Sajt.

Dodatne informacije

Član 39.

Ukoliko korisnik ima bilo kakvih pitanja u vezi ovih Pravila ili u vezi Usluga uopšte prikazanih na Sajtu, u svakom momentu može da stupi u kontakt sa Priređivačem preko telefona objavljenog na sajtu priređivača ili preko sledeće mejl adrese: [email protected]

Priređivač će na svojim internet stranicama istaknuti obaveštenja o promenama funkcionalnosti korisničkog računa, korisničkog naloga i aplikacija.

Priređivač će učesniku slati promotivna obaveštenja putem odabranog kanala za komunikaciju uz prethodno dobijenu saglasnost istog. Priređivač zadržava pravo da direktno kontaktira učesnika u slučajevima važnim za njegovo lično korišćenje aplikacije priređivača. Ako zbog učesnikovog propusta obaveštenje ne može biti dostavljeno, a isto je objavljeno na internet stranicama priređivača ili na njegovom korisničkom nalogu, smatraće se da je isto uredno dostavljeno.

U slučaju žalbi vezanih za igre ili za isplatu dobitaka, učesnik može poslati poseban mejl na: [email protected]

Žalbe moraju biti podnete najkasnije 5 dana od događaja koji je bio uzrok žalbe, u protivnom žalba neće biti uvažena.

Rešavanje sporova

Član 40.

U slučaju neslaganja ili spora između Učesnika i Priređivača koji proizilazi iz ili je vezan za korišćenje sajtova, odnosno u vezi primene ili tumačenja ovih Pravila, ugovorne strane će pokušati da reše ove nesuglasice sporazumno u roku od 7 dana od dana kada je jedna od ugovornih strana obavestila drugu o tekućem problemu. Ukoliko nije moguće rešiti ovaj spor u preciziranom roku, nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

Stupanje na snagu

Član 41.

Ova pravila stupaju na snagu nakon dobijanja saglasnosti od strane ministra finansija, a primenjuju se od dana objavljivanja na internet stranici Priređivača.

Koristimo kolačiće da poboljšamo vaše iskustvo. Korišćenjem naše veb stranice prihvatate našu Poli Politiku kolačića.