Centar za podršku

Politika Privatnosti

Poslednje ažuriranje: 30/06/23

1. UVODNE NAPOMENE

Ova politika privatnosti služi da na jasan i precizan način uputi korisnike usluga N1 Games RS DOO o tome koji podaci predstavljaju predmet obrade, u koje svrhe i na koji način se podaci pribavljaju, kao i da pruži sva druga obaveštenja u vezi sa ostvarivanjem prava lica na koje se podaci odnose, a sve u cilju usaglašavanja sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018).

Molimo Vas da pažljivo pročitate odredbe u nastavku ove Politike, kako biste razumeli naše stavove i prakse u vezi sa Vašim podacima, i kako će ti podaci biti tretirani. Registracijom naloga, potvrđujete svoj pristanak na ovu Politiku privatnosti. Ukoliko se ne slažete sa uslovima ove Politike i ne želite da nam dostavite lične informacije, molimo Vas da ne koristite ovaj sajt.

Takođe, imajte na umu da ova Politika privatnosti predstavlja sporazum između Vas i Kompanije N1 Games RS DOO. Možemo periodično da pravimo izmene u ovoj Politici. Iako ćemo dati sve od sebe da Vas obavestimo o takvim promenama, preporučujemo da redovno pregledate ovu Politiku. Vaše kontinuirano korišćenje Web lokacije i/ili njenih usluga, predstavljaće Vaš pristanak na Politiku privatnosti.

2. RUKOVALAC PODACIMA

Rukovalac podacimaje N1 Games DOO (u daljem tekstu „Rukovalac”), kompanija osnovana u skladu sa zakonima Srbije. Registrovana adresa je Novi Beograd, ulica Palmira Toljatija broj 9. N1 Games DOO je kompanija licencirana i regulisana od strane Ministarstva finansija, Uprave za igre na sreću – Odeljenje za odobrenje i saglasnosti: 424-01-00217/2021-02 (izdata 27.08.2021. godine). Matični broj: 21586200, PIB: 111983807.

3. OSNOV ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

Obaveza prikupljanja podataka na strani rukovaoca je utvrđena Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“ br. 113/2017), kao i Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 18/2020).

Na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose, Rukovalac obrađuje podatke na način i u obimu neophodnom za ostvarivanje unapred određene svrhe za koju je saglasnost data. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. U slučaju opoziva pristanka lica čiji se podaci obrađuju, odnosno u slučaju dalje nemogućnosti prikupljanja podataka koji su neophodni za adekvatno obavljanje delatnosti Rukovaoca, kao svoje dejstvo imaće za posledicu gašenje kreiranog naloga korisnika usluga od strane Rukovaoca. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

U slučaju legitimnog interesa društva kao osnova za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, opravdani interesi rukovaoca pretežu nad interesima lica na koja se podaci odnose, te je rukovalac ovlašćen na obradu njihovih podataka u cilju zaštite svojih legitimnih interesa, kao na primer u slučajevima sprečavanja zloupotreba, kreiranja duplih naloga, zaštite korisnika, sigurnosti poslovanja i imovine društva i sl.

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018), regulisano je da je obrada podataka o ličnosti zakonita samo ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

 • lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;
 • obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;
 • obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;
 • obrada je neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
 • obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
 • obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice.

4. KOJE PODATKE O LIČNOSTI PRIKUPLJAMO

Lični podaci koje prikupljamo mogu obuhvatati sledeće:

 • Informacije koje nam dostavite, tj. delite sa nama prilikom popunjavanja obrazaca radi registracije korisničkog naloga, ili bilo kojih drugih podataka koje nam pošaljete putem web stranice ili e-pošte. Ove informacije uključuju informacije koje pružate kada se registrujete da koristite naš sajt, uplatite deposit, prihvatite bonuse ili druga unapređenja dostupna na našem sajtu, bilo koju dokumentaciju koju delite sa nama, kao i kada prijavite problem ili uložite žalbu. Informacije koje nam date mogu da uključuju vase ime, korisničko ime, adresu, datum rođenja, zemlju boravka i nacionalnost, lični identifikacioni (matični) broj, e-mail adresu i broj telefona, informacije o kreditnoj kartici, dokaz o identifikaciji, dokaz o adresi, dokaz o sredstvima i fotografiju;
 • Informacije pribavljene u toku korespondencije sa Rukovaocem;
 • Tehničke informacije, koje uključuju adresu Internet protokola (IP) koja se koristi za povezivanje računara sa Internetom, informacije za prijavljivanje, tip pregledača i verziju, postavku vremenske zone, tipove i verzije dodatnih komponenti pregledača, operativni system i platformu, informacije o Vašoj poseti (uključujući pune URL adrese uniformnih lokatora resursa), informacije dobijene od kolačića;
 • Informacije o igrama koje ste igrali i trajanje svake igre i stranice, informacije o interakciji sa stranicom, o Vašoj istoriji klađenja i šablonima igre;
 • Informacije o bilo kakvim mogućim kriminalnim aktivnostima, ili radnjama u vezi sa pranjem novca;
 • Informacije o Vašim preferencijama;
 • Analitičke informacije, o Vašem korišćenju usluga, kao što su korišćenje aplikacija, datoteke evidencije, pregledana aktivnost korisnika (npr. Pregledane stranice, vreme provedeno na određenim stranicama, klikovi, radnje itd.), vremenske oznake, obaveštenja itd. Ove informacije se prikupljaju između ostalog za greške radi rešavanja problema, kao i za potrebe istraživanja i analitike o Vašem korišćenju usluga
 • Informacije koje dobijamo iz drugih izvora, kao i prilikom obrade javno objavljenih podataka o Vama

5. KATEGORIJE PODATAKA KOJE ČUVAMO O VAMA

Lični podaci podrazumevaju sve informacije o pojedincu od kojih se ta osoba može identifikovati direktno ili indirektno. On ne uključuje podatke gde je identitet uklonjen (anonimni podaci).

Prikupljeni i obrađeni lični podaci se mogu grupisati u sledeće kategorije:

Podaci o identitetu uključuju ime, srednje ime, prezime, korisničko ime ili sličan identifikator, datum rođenja, pol.

Kontakt podaci uključuju stambenu adresu, e-adresu, brojeve telefona, druga raspoloživa sredstva komunikacije.

Finansijski podaci obuhvataju detalje Vaše plate, detalje izvora sredstava koja se koriste za deponovanje kod nas, kao i podatke o bankovnom računu, platnoj kartici ili platnom računu, uključujući informacije sadržane u bilo kojim izvodima iz banke, skeniranje dokumenata, potvrđivanje Vaših prihoda i sličnu dokumentaciju prikupljenu u KYC svrhe.

Podaci o transakcijama obuhvataju detalje o depozitima i podizanjima novca, klađenju i drugim detaljima igara koje ste igrali na našem sajtu.

Tehnički podaci uključuju adresu Internet protokola (IP), podatke za prijavljivanje, tip pregledača i verziju, postavku vremenske zone i lokaciju, tipove i verzije dodatnih komponenti pregledača, operativni system i platformu i drugu tehnologiju na uređajima koje koristite za pristup ovoj Veb lokaciji.

Podaci o korišćenju obuhvataju informacije o načinu na koji koristite naš veb sajt, proizvode i usluge, identifikator na mreži za prijavljivanje, lozinku (šifrovanje), igre koje se igraju, prijavljivanje i vreme prijavljivanja, trajanje igre, bonuse i unapređenja koja se polažu, odgovorne informacije o igrama, ograničenja, istoriju i AML klasifikaciju.

Podaci o marketingu i komunikacijama obuhvataju Vaše preferencije u primanju marketinga od nasi naših trećih lica i Vaše željene opcije komunikacije.

Posebne kategorije ličnih podataka. U slučaju da nam takve informacije dostavite sami i u ispunjavanju naših zakonskih obaveza, moramo prikupiti i neke posebne kategorije ličnih podataka o Vama.

6. KAKO MOŽEMO DA KORISTIMO VAŠE PODATKE

Informacije koje nam dajete:

 • da izvršimo naše obaveze koje proističu iz odredbi i uslova unetih između Vas i nas i da Vam pružimo usluge igara koje tražite od nas, da prihvatite svoje depozite i obradite svoje podizanje novca, da sprovedete procese upravljanja prevarama, da odgovorite na bilo koji upit ili žalbu koju možda imate kao i druge pomoćne stvari vezane za glavne usluge koje Vam pružamo;
 • pod uslovom da ste dali saglasnost da Vas kontaktiramo sa marketinškim informacijama, da Vam pružimo informacije o našim uslugama, bonus šemama i promocijama;
 • da Vas obavestimo o promenama u našem servisu;
 • da ispunimo obaveze koje proističu iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i ostalim pravilima i propisima iz svih drugih zakona kojima možda sa vremena na vreme podležemo.

Informacije koje prikupljamo o Vama:

 • za interne operacije našeg sajta, uključujući rešavanje problema, analizu podataka, testiranje, istraživanje, statističke i anketne svrhe. Takve informacije će se obično prikupljati korišćenjem kolačića;
 • za sprovođenje aktivnosti upravljanja prevarama i upravljanja rizicima, uključujući dodeljivanje profila rizika ili statusa rizika Vašem nalogu;
 • Vaše transakcije i ponašanje iz razloga odgovornog kockanja, kao i u svrhe sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;
 • da unapredimo naš sajt kako bismo osigurali da sadržaj bude predstavljen na najefikasniji način za Vas i Vaš računar;
 • u okviru naših napora da naš sajt bude bezbedan;
 • da Vam damo preporuke i predloge o našim proizvodima;
 • zbirne podatke kao što su statistički ili demografski podaci u bilo koje svrhe. Zbirni podaci mogu biti izvedeni iz Vaših ličnih podataka, ali se ne smatraju ličnim podacima u zakonu zato što ti podaci ne otkrivaju direktno ili indirektno Vaš identitet. Ukoliko povežemo zbirne podatke sa Vašim ličnim podacima tak onda mogu direktno ili indirektno da Vas identifikuju, kombinovane podatke tretiramo kao lične podatke koji će biti korišćeni u skladu sa ovim obaveštenjem o privatnosti.

7. SIGURNOST OBRADE I PRENOŠENJE PODATAKA TREĆIM LICIMA

Rukovalac preduzima niz odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera kako bi obezbedio obradu podataka u skladu sa Zakonom.

U svrhu obrade podataka, postoji mogućnost deljenja Vaših ličnih podataka sa brojnim pouzdanim trećim licima. Ova treća lica obuhvataju:

 • zaposlene u Kompaniji, tačnije službenik za zaštitu podataka, službenik za sprečavanje pranja novca, analitičari za plaćanja i prevare, agenti korisničke podrške, VIP menadžeri igrača kao i drugi odabrani zaposleni u cilju izvršavanja svojih dužnosti i pružanja pomoći, kao i pružanja usluga koje ste tražili. Zaposleni koji imaju pristup, ili su povezani sa obradom ličnih podataka igrača, potpisali su ugovore o poverljivosti kako bi poštovali poverljivu prirodu informacija igrača;
 • dobavljače igara koji ponekad mogu zahtevati pristup odabranim atributima podataka kako bi nam obezbedili igre koje igrate na našem veb-sajtu. Da biste proverili njihovo obaveštenje o privatnosti, posetite relevantnu Veb lokaciju dobavljača igara;

Kada igrate online igre koje je razvio NetEnt, primenjuje se i NetEnt-ova Politika privatnosti, i nju možete pronaći ovde: "https://www.netent.com/en/netent-privacy-policy-eu/";

 • pružaoce platnih usluga i srodne pružaoce platnih usluga koje koristite za plaćanje i primanje na našem veb sajtu. Da biste proverili njihovo obaveštenje o privatnosti, posetite relevantnu Veb lokaciju dobavljača plaćanja koju ste koristili;
 • vladine i regulatorne organe (agencije za sprovođenje zakona, vladine i regulatorne organizacije, sudovi ili drugi javni organi), u skladu sa zakonskim zahtevima;
 • klijentski komunikacioni softver, sa obzirom da koristimo softver nezavisnog proizvođača koji nam pomaže da komuniciramo sa Vama. Ovaj softver nam omogućava da Vam šaljemo e-poruke, i ćaskamo sa Vama uživo svaki put kada imate upit;
 • AML i alatke za proveru prevara, provajderi alata za proveru starosti i identiteta i drugi provajderi koji generalno mogu da provere informacije o “poznavanju svog klijenta” – možemo da koristimo softver trećih lica za sprovođenje određenih provera AML-a i provere prevara koje su potrebne da bismo zadovoljili naše zakonske obaveze u tom pogledu;
 • izabrana treća lica, na osnovu sporazuma o obradi podataka sa nama koji obezbeđuje čuvanje Vaših ličnih podataka obuhvataju i naše advocate, savetnike, konsultante koje možemo angažovati sa vremena na vreme da upravljaju rizicima, za stručne savete ili da utvrde i odbrane naše pravne zateve, bilo na sudu ili u vansudskom postupku; državna tela, regulatorne organe koji registruju “problematične kockare” ili u bilo koju odgovornu igračku svrhu; bilo koja kompanija, državni organ, regulatorni organ koji void registar ili bazu podataka koja ima cilj da spreči kriminal, pranje novca ili finansiranje terorizma i proliferacije.

Pored navedenog, ukoliko Rukovalac prođe kroz bilo kakve promene u svojoj strukturi, kao što su spajanje, preuzimanje od strane druge kompanije, najverovatnije je da će lični podaci naših klijenata biti uključeni u prodaju ili prenos. Mi ćemo, kao deo naše politike, obavestiti naše igrače putem e-pošte pre nego što utičemo na takav prenos ličnih podataka.

Uvek osiguravamo da svako treće lice koje ima pristup Vašim ličnim podacima mora da poštuje bezbednost Vaših ličnih podataka, kao i da ih obrađuje na zakonit način u svakom trenutku i u skladu sa našom Politikom privatnosti i strogim kodeksima ponašanja. Ne dozvoljavamo nijednom nezavisnom dobavljaču usluga da koristi Vaše lične podatke u svoje svrhe. Obrada od strane takvih trećih lica (poznata i kao “procesori podataka”) sprovodi se isključivo u određene svrhe i u skladu sa našim uputstvima, a takva treća lica mogu da koriste samo Vaše lične podatke u meri u kojoj mi sami imamo pravo. Pored toga, u svim slučajevima nastojimo da obezbedimo da ne delimo više podataka nego što je neophodno da bismo se podelili da bi pružaoci usluga obavljali procesne aktivnosti u skladu sa našim instrukcijama.

8. ROK ČUVANJA PODATAKA

Podaci o našim korisnicima čuvaju se isključivo za vremenski period koji je potreban za ostvarivanje svrhe za koju su pribavljeni. Takođe, postoje posebni, Zakonom utvrđeni rokovi čuvanja podataka lica na koje se odnose. Prema Zakonu o sprečavanju novca i finansiranja terorizma utvrđeno je čuvanje podataka u trajanju od 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa, odnosno izvršene transakcije.

9. VAŠA PRAVA KAO KORISNIKA USLUGA

Zakon o zaštiti podataka daje Vam, kao subjektu, određena prava u određenim okolnostima:

 1. Pravo na pristup, kojim možete zatražiti informacije od rukovaoca po pitanju vrste podataka o ličnosti koji se obrađuju, svrhe obrade, roka čuvanja podataka o ličnosti;
 2. Pravo na ispravku i dopunu, kojim možete zahtevati da Vaši podaci, ukoliko su netačni, budu ispravljeni ili dopunjeni, bez odlaganja;
 3. Pravo na brisanje podataka o ličnosti, koje možete iskoristiti ukoliko su Vaši podaci nezakonito obrađivani, ako Vaši podaci o ličnosti nisu više neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni, ako opozovete svoj pristanak na obradu podataka, a nema drugog pravnog osnova za obradu, ako podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca;
 4. Pravo na ograničenje obrade, koje možete iskoristiti ako osporavate tačnost podataka o ličnosti, ako je obrada nezakonita, a umesto brisanja tih podataka zahtevate ograničenje upotrebe, ako ste podneli prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Rukovaoca preteže nad Vašim interesima;
 5. Pravo na žalbu;

Za sva pitanja i prigovore, na raspolaganju Vam je korisnički servis kom se možete obratiti. Takođe, ukoliko imate pitanja u vezi sa Politikom Privatnosti možete se obratiti zaposlenom zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Lice za zaštitu podataka) je zaduženo da nadzire obradu podataka kako bi se ista vršila u skladu sa Zakonom, na sledeći način:

Ukoliko smatrate da je došlo do kršenja odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja.

10. IZMENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Sa obzirom da može doći do promene Politike privatnosti od strane Rukovaoca, preporučujemo Vam da je često pregledate. Ako je došlo do bilo kakvih značajnih izmena u ovoj Politici, blagovremeno ćemo Vas obavestiti o tome. U slučaju neprihvatanja izmene Politike privatnosti u odgovarajućem vremenskom roku, može se dogoditi da nećemo biti u mogućnosti da pružimo neke ili sve proizvode i usluge.

Koristimo kolačiće da poboljšamo vaše iskustvo. Korišćenjem naše veb stranice prihvatate našu Poli Politiku kolačića.